1 1. Antôn Nguyễn Văn An.  Ngày sinh: 26/04/1990. Giáo xứ Mẫu Lâm, Nghệ An.  Chuyên môn: Điều Dưỡng.
2 2. Giuse Đậu Viết Bình. Ngày sinh: 22/08/1987. Giáo xứ Hòa Mỹ, Hà Tĩnh. Chuyên môn: Ngữ Văn.
3 3. Phêrô Nguyễn Thế Bình. Ngày sinh: 10/01/1986. Giáo xứ Minh Cầm, Quảng Bình. Chuyên môn: Việt Nam Học.
4 4. Gioan Phan Văn Chung. Ngày sinh: 18/01/1991. Giáo xứ Xuân Kiều, Nghệ An. Chuyên môn: Tài Chính Ngân Hàng.
5 5. JB Đặng Văn Cường. Ngày sinh: 11/10/1988. Giáo xứ Thuận Nghĩa, Nghệ An. Chuyên môn: Công Nghệ Chế Tạo Máy.
6 6. Fx Nguyễn Đức Đại. Ngày sinh: 15/05/1990. Giáo xứ Xuân Kiều, Nghệ An. Chuyên môn: Công Nghệ Kỹ Thuật Điện.
7 7. Gioan Trần Diệu. Ngày sinh: 11/08/1988. Giáo xứ Phương Mỹ, Hà Tĩnh. Chuyên môn: Kỹ Thuật Cơ Khí.
eyuri 8. Antôn Trần Văn Dũng. Ngày sinh: 27/01/1989. Giáo xứ Trung Nghĩa, Hà Tĩnh. Chuyên môn: Công Nghệ Thông Tin.
9 9. Giacôbê Nguyễn Ngọc Hạnh. Ngày sinh: 14/01/1988. Giáo xứ Tân Lộc, Nghệ An. Chuyên môn: Quản Trị Kinh Doanh.
10 10. Phêrô Đinh Minh Hiền. Ngày sinh: 27/10/1991. Giáo xứ Xã Đoài, Nghệ An. Chuyên môn: Kinh Tế Đối Ngoại.
11 11. Phêrô Phạm Xuân Hòa Ngày sinh: 20/02/1989. Giáo xứ Kinh Nhuận, Quảng Bình. Chuyên môn: Điều Dưỡng.
12 12. Gioan Nguyễn Đình Hoan. Ngày sinh: 07/04/1988. Giáo xứ Đông Tràng, Hà Tĩnh. Chuyên môn: Sư phạm Tiếng Anh.
13 13. Fx Nguyễn Đức Hồng. Ngày sinh: 26/02/1985. Giáo xứ Xuân Kiều, Nghệ An. Chuyên môn: Kế Toán.
14 14. Giuse Bùi Đình Hưởng. Ngày sinh: 07/03/1989. Giáo xứ Kẻ Tùng, Hà Tĩnh. Chuyên môn: Văn Học.
15 15. JB Phan Văn Kinh. Ngày sinh: 04/11/1986. Giáo xứ Hội Yên, Nghệ An. Chuyên môn: Tiếng Hàn.
16 16. Giuse Nguyễn Văn Lâm. Ngày sinh: 24/04/1991. Giáo xứ Mỹ Yên, Nghệ An. Chuyên môn: Luật.
17 17. Giuse Trần Văn Linh. Ngày sinh: 07/06/1988. Giáo xứ Nhân Hòa, Nghệ An. Chuyên môn: Quản Trị Khách Sạn Nhà Hàng.
18 18. Phêrô Nguyễn Văn Linh. Ngày sinh: 24/09/1986. Giáo xứ Cẩm Trường, Nghệ An. Chuyên môn: Xây Dựng Dân Dụng. 
19 19. JB Nguyễn Văn Loan. Ngày sinh: 26/02/1991. Giáo xứ Song Ngọc, Nghệ An. Chuyên môn: Báo Chí.
20 20. Phêrô Phạm Ngọc Luận. Ngày sinh: 17/02/1988. Giáo xứ Mô Vĩnh, Nghệ An. Chuyên môn: Sư phạm Tiếng Pháp.
21 21. Giuse Nguyễn Văn Ngọc. Ngày sinh: 10/11/1988. Giáo xứ Bình Thuận, Nghệ An. Chuyên môn: Báo Chí.
22 22. Phaolô Nguyễn Thanh Oai. Ngày sinh: 15/10/1989. Giáo xứ Thủy Vực, Quảng Bình. Chuyên môn: Văn Sử.
23 23. JB Nguyễn Văn Phi. Ngày sinh: 07/03/1988. Giáo xứ Lưu Mỹ, Nghệ An. Chuyên môn: Xây Dựng Dân Dụng và Công Nghiệp.
  24. Giuse Nguyễn Đức Phong. Ngày sinh: 07/07/1985. Giáo xứ Lập Thạch, Nghệ An. Chuyên môn: Du Lịch.
25 25. JB Hoàng Văn Phương. Ngày sinh: 03/02/1990. Giáo xứ Kinh Nhuận, Quảng Bình. Chuyên môn: SP Toán–Lý.
26 26. JB Đặng Xuân Quỳnh. Ngày sinh: 17/09/1989. Giáo xứ Kẻ Gai, Nghệ An. Chuyên môn: Xã Hội Học.
27 27. Fx Nguyễn Văn Sang. Ngày sinh: 16/01/1989. Giáo xứ Thuận Nghĩa, Nghệ An. Chuyên môn: Công Nghệ Nhiệt Điện Lạnh.
28 28. JB Nguyễn Đức Sáng. Ngày sinh: 19/05/1990. Giáo xứ Vạn Lộc, Nghệ An. Chuyên môn: Tiếng Anh.
29 29. Fx Nguyễn Văn Sơn. Ngày sinh: 11/10/1985. Giáo xứ Rú Đất, Nghệ An. Chuyên môn: Kỹ Sư Thủy Sản.
30 30. Antôn Hoàng Đức Tài. Ngày sinh: 09/08/1991. Giáo xứ Phù Kinh, Quảng Bình. Chuyên môn: Tin Học.
31 31. JB Nguyễn Văn Tâm. Ngày sinh: 10/01/1987. Giáo xứ Nhân Hòa, Nghệ An. Chuyên môn: Tiếng Anh.
32 32. Giuse Trần Hữu Tầng. Ngày sinh: 15/05/1986. Giáo xứ Thổ Hoàng, Hà Tĩnh. Chuyên môn: Triết Học.
33 33. Antôn Trần Văn Thâm. Ngày sinh: 20/01/1986. Giáo xứ Mành Sơn, Nghệ An. Chuyên môn: Sinh Hóa.
34 34. Phêrô Khoa Nguyễn Văn Thiên. Ngày sinh: 11/04/1989. Giáo xứ Hội Yên, Nghệ An. Chuyên môn: Triết Học.
35 35. JB Ngô Đức Tình. Ngày sinh: 20/08/1991. Giáo xứ Cẩm Trường, Nghệ An. Chuyên môn: Báo Chí.
36 36. Antôn Nguyễn Song Toàn. Ngày sinh: 05/11/1985. Giáo xứ Gia Phổ, Hà Tĩnh. Chuyên môn: Tâm Lý Giáo Dục.
37 37. Antôn Nguyễn Văn Trần. Ngày sinh: 22/01/1989. Giáo xứ Đồng Sơn, Nghệ An. Chuyên môn: Xã Hội Học.
38 38. Gioan Trần Xuân Viên. Ngày sinh:23/07/1983. Giáo xứ Quý Hòa, Hà Tĩnh. Chuyên môn: Công Nghệ Thông Tin.
39 39. Phêrô Nguyễn Thế Việt. Ngày sinh: 22/09/1986. Giáo xứ Xã Đoài, Nghệ An. Chuyên môn: Âm Nhạc.
40 40. Phêrô Trần Văn Yên. Ngày sinh: 04/03/1990. Giáo xứ Thanh Dạ, Nghệ An. Chuyên môn: Tiếng Anh.